Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

1 . הטבות ומבצעים לחברי מועדון
1.1 חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים
ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון.


1.2 . הנהלת המועדון תפרסם מידי פעם פרטים על ההטבות הניתנות לחברי המועדון ועל מבצעים מיוחדים שיערכו
לחברי המועדון. הפרסום יעשה בכל אמצעי פרסומי שבחרה בו הנהלת המועדון. חבר מועדון יוכל לקבל מידע על
הפרסומים, המבצעים וההטבות האמורים במסעדות רק בשר ובאמצעות כתובת אתר האינטרנט של החברה כפי
שנמסרה על ידי חבר המועדון בטופס ההרשמה וכן במייל ו/או ב SMS .


1.3 . הנחה או הטבה לחבר מועדון בגין ארוחה במסעדה תינתן אך ורק לאחר זיהוי חבר מועדון בעזרת מספר הטלפון /
הסלולרי. יובהר כי לחבר מועדון אין זכות לכפל הנחות ומבצעים אלא אם כן ציינה הנהלת המועדון אחרת בפרסומיה.
(לא ניתן לשלם בעזרת כרטיס "חבר טעמים").


1.4 . הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות ללא הודעה מוקדמת את שעורי ההנחות שינתנו לחברי המועדון, ולערוך
שינויים במבצעי ההנחות וההטבות הניתנות לחברי המועדון, הכול לפי שיקול דעתה. הנהלת המועדון תכבד הזמנות
שנעשו בטרם הביטול או השינוי כאמור.


1.5 . הזכאות לקבלת הנחות, הטבות או מבצעים המוקנים לחברי המועדון כפופה לתשלום מלא בגין החברות במועדון,
בסך של 25 ₪ המהווים דמי חברות שנתיים, שישולמו במעמד ההצטרפות )למעט ביחס לחברי מועדון קיימים,
שיחויבו בתשלום הנ"ל החל מיום 1.2.2019 ( ובתחילת כל שנה קלנדרית ובכפוף לכך שפרטי החבר מופיעים
ברישומי הנהלת המועדון. יצוין, כי כבר במעמד ההצטרפות, החברים החדשים יהנו מצבירת נקודות בכרטיס המועדון
)אך לא יזכו להנחה נוספת).


1.6 . מתן הטבות או הנחות לחבר מועדון בעת אירוח במסעדה מותנה בהצגת כרטיס החבר בכל הגעה למסעדות רק
בשר, בצירוף תעודה מזהה וכן יש להציג את שובר ההטבה אשר יהיה בתוקף.


1.7 . חבר מועדון זכאי לקבל הטבות המוקנות לחבר מועדון בגין אירוח במסעדה ובתנאי שהינו שוהה בה.


1.8 . חבר המועדון זכאי להנחה של 20% על הבשרים בחשבון )למעט פילה ישראלי, כבד אווז והמבורגר( בכל ימות
השבוע, אך לא בארוחות עסקיות ובאירועים, עליהם תכריז החברה מידי פעם. יודגש, כי חשבון הבשר המקסימלי
שיזכה את חבר המועדון בהנחה, יהא בסך של 1,200 ש"ח לשולחן סועדים אחד וכן, 10% צבירת נקודות על החשבון
שישולם (נטו).
חברי המועדון יוכלו לצבור, לכל היותר, 1,000 ₪ בכרטיס מועדון אחד.


ביחס להנחה זוגית לפסטיבל, כל כרטיס מועדון מקנה שתי הנחות לחבר המועדון, באופן בו חבר המועדון ישלם סך של
170 ₪ )במקום 195 ₪( וכן, יהא זכאי לצבירת 10% מהחשבון נטו. כך גם, חבר המועדון יהא זכאי ל- 10% הנחה
על קניית בשר באטליז וכן, יהא זכאי לצבירת 10% מהחשבון נטו.


למען הסר ספק יודגש, כי בשולחן סועדים אחד, ניתן יהא לממש רק כרטיס מועדון אחד לכלל הסועדים בשולחן.


1.9. הטבת יום ההולדת מקנה לחבר המועדון 4 שקלים הנחה בחשבון על כל שנת חיים, בחשבון מעל 500 ₪ לכל הטבה.
מימוש 2 הטבות יום הולדת בשולחן יחייב במינימום קנייה בחשבון של 1,000 ₪ בשולחן לפני ההטבה וכך הלאה 500 ₪ מינימום חשבון לשולחן לכל מימוש הטבה.ההטבה כוללת את כל הבשרים במסעדה.


את ההטבה ניתן לממש החל משבוע לפני תאריך יום ההולדת ועד שבוע לאחר התאריך בלבד, לאחר מועד זה לא ניתן
יהיה לממש את ההטבה.
לא ניתן לממש ההטבה בארוחות עסקיות או באטליז, אלא רק בתפריט רגיל ומחיר מלא.
בשולחן בו חבר מועדון מקבל הטבת יום הולדת, לא תחול על שולחן זה כל הטבה נוספת, אך תינתן צבירת נקודות
מהחשבון נטו. חברי המועדון יוכלו לממש נקודות שנצברו בכרטיס החבר שברשותם בכל ארוחה שאכלו, ככל שאינה
ארוחה הכלולה בהטבת מחזיקי כרטיס "חבר טעמים", שוברי הנחה ו/או כרטיסי מועדונים אחרים, למעט אטליז,
פסטיבל, הטבת יום הולדת ועסקיות מובנות.


2 . הצטרפות כחבר במועדון
2.1 . ניתן להצטרף לחברות במועדון באמצעות רכישת כרטיס חבר מועדון בהתאם להוראות תקנון זה )להלן: "כרטיס
חבר"(. כרטיס החבר הינו אישי ואינו מקנה כל זכות לכל צד ג' שהוא למעט כאמור בתקנון זה.


2.2 . זכאים להימנות בין חברי המועדון יחידים בלבד )לא בתי עסק או ארגונים או סוכנים או תאגידים( לשימוש פרטי
בלבד, אשר מילאו את פרטיהם בטופס ההרשמה )להלן:"טופס ההרשמה"( אשר יחולק ללקוחות מסעדות רק בשר בכל
אחת ממסעדות הרשת. הנהלת המועדון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון בהתאם לשיקול דעתה ובלא
שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.


2.3 . המבקש להצטרף למועדון במהלך האירוח במסעדה יוכל לעשות זאת באמצעות מילוי פרטי טופס הרישום כאמור
בסעיף 2.2 לעיל ובמקרה כזה יהיה זכאי לצבירת נקודות בהתאם להטבות המוקנות לחבר מועדון החל מרגע הצטרפותו
ולאחר תשלום דמי החבר במלואם. זכאות לשאר ההטבות תחול מהארוחה הבאה.
תשלום דמי החברות במועדון יוכל להיעשות באמצעות כרטיסי אשראי או תשלום במזומן בלבד, לפי בחירת החבר.


2.4 . כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת E-MAIL , מספר טלפון או שינוי פרטים אחרים בטופס ההרשמה. אי עדכון שינוי פרטים רלבנטיים עלול למנוע מהנהלת
המועדון אפשרות לשלוח פרסומים והודעות לחברי המועדון ולביטול קבלת הטבות.


2.5 . מחירו של כרטיס החברות במועדון יקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון. מובהר כי הנהלת המועדון תהא
רשאית לשנות את מחיר כרטיס החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי. שונה מחיר כרטיס חבר במהלך חברותו של החבר
במועדון יחול השינוי לגבי תקופת החידוש בלבד.


2.6 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר במועדון בשל התנהגות בלתי הולמת בעת
האירוח במסעדה או כל התנהלות אחרת וזאת לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק.


2.7 כל חבר יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון לכתובת מסעדת
רק בשר (מועדון חברים) רח' סלמה (דרך שלמה 23 ת"א)ביקש חבר במועדון להפסיק את חברותו כאמור הודעתו
תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון לרבות החזר כספי כלשהו בגין דמי החבר ששולמו על ידי חבר המועדון.


2.9 הנהלת המועדון רשאית לחסום את כרטיס המועדון בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בכרטיס .


3 . חברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה
3.1 כרטיס החבר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.


3.2 כרטיס החבר במועדון אינו ניתן להעברה בצורה כלשהי. לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד
שלישי כלשהו ו/או לבן/ בת זוג,כמפורט בתקנון זה.


4 . כללי
4.1 . הנהלת המועדון תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון ובפרטים ונתונים שהתקבלו אצלה במסגרת
פעילותו במועדון והשתתפותו במבצעים והנחות לצרכים פנימיים שיווקים ומסחריים ולרבות לצורך דוור פרטים אודות
מבצעים והנחות לחברי המועדון. הפרטים הנ"ל יהוו את קניינה של הנהלת המועדון. ברכישת כרטיס חבר נותן חבר
המועדון את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.


4.2 השימוש בכרטיס חבר המועדון לא יעניק לחבר המועדון כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה אלא אם
הודיעה החברה אחרת.


4.3 הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת להחליט על הפסקת פעילות המועדון בהודעה מראש בת שלושים
( 30 ) יום לפחות, שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בתקנון זה. היה ותופסק פעילות המועדון כאמור לעיל,
תשיב הנהלת המועדון לחבר המועדון את החלק היחסי מן התמורה אשר שילם בגין כרטיס החברות במועדון בהתאם
למספר החודשים שנותרו עד למועד סיום תוקף החברות החל ממועד הודעת הביטול וזאת במידה ולא זוכה החבר על
דמי החברות במסגרת זיכוי עם ההרשמה למועדון.


4.4 הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן כפי שתמצא לנכון
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.


4.5 לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי
שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.


4.6 הנהלת המועדון או כל מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה ואופן להתקשרויות בין חבר המועדון לכל צד ג' שהוא
במסגרת ו/או על פי מבצעים שיפורסמו על ידי הנהלת המועדון. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר
תהא באחריות בלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור. מובהר כי הנהלת המועדון לא אחראית לטיב השירות ו/או
איכות המוצר אשר יסופקו לחבר המועדון.


4.7 על חברי המועדון אינה חלה חובה חוקית למסור את המידע נשוא טופס ההצטרפות למועדון החברים. מסירת המידע
בטופס ההצטרפות תלויה ברצונם ובהסכמתם של המבקשים להצטרף כחברי המועדון.


4.8 המטרה אשר לשמה מבוקש המידע בטופס ההצטרפות, הינה על מנת לאפשר לנו לשלוח לחברי מועדון החברים של
"רק בשר" (המעוניינים בכך), דיוור ישיר בדבר עדכונים על ההטבות המוצעות לחברי המועדון (מסרים פרסומיים).


4.9 המידע שיתעדכן על ידך בטופס ההצטרפות, יימסר לחברה חיצונית, שתשלח דיוור פרסומי מטעמנו לחברי המועדון
שהצהירו בטופס ההצטרפות כי הינם מעוניינים לקבל מאתנו דיוור פרסומי.


5.0 הנכם רשאים לדרוש את מחיקתכם ממאגר המידע ובהתאמה, מרשימת התפוצה של חברי המועדון באמצעות
דרישה בכתב לכתובת משרדי רק בשר דרך שלמה 23 ת"א , במייל : info@rakbasar.co.il  ובפקס: 03-6822723


הנהלת המועדון


4105 \ 1 \ 336

 

תקנון מועדון הלקוחות של ״רק בשר״

bottom of page